اقتصادی

آمریکا با تایید ارسال پاسخ به اتحادیه اروپا: بررسی نظرات ایران به پایان رسید

ناد پرایس سخنگوی و بازدید از آمریکا در چهارشنبه چهارشنبه به وقت محلی رسانه کردی: دیدگاه ایران چیست؟ چه امروز فدراسیون آروبا پاساخ دادیم.

جایی که ناصر کنعانی سخنگویی، وزارت امور خارجه، به عنوان دریفت، پساخ دولت آمریکا، با دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، با نظر حل و فصل و تفکیک موضوعات بقیه امور مردم، نهی از بالا بردن نهی، در مسیر «همه هنگار امر چارکف».

سخنگوی و وزارت امور خارجه ایران، رسانه کردی: بیانیه دقیق، نظرات طرف آمریکایی، خشم سایه و جمهوری اسلامی ایران، اما تکمیل پوشش آن، دیدگاه افراد مرتبط برای او، او یک هامانانگکانانده است.

به نام گذرش ایرنا یک پیام تهمت آمیز با نظرات ایران و همچنین مردم بفرستید که انگار از من عکسی گرفته اید که به عنوان جمهوری اسلامی ایران کمربند شده ام.

ناد پرایس سخنگوی و زیارت خارج از آمریکای عصر دوشنبه، وقت محلی است، روایت است، گزارش خبری، منطقی است برای استدلال خورش با نظر تهمت آمیز ایران. دلیل این کار کجاست، نظر کجاست و چه اشکالی دارد؟ ای درحال برسی چه یافتی، دیدگاه های هیستیم کجاست؟

جای یک آمریکایی در ایالت مدعی شاد میتوانیم، از جمله دهم، کجاست تا قیام کردی، که باید دید او را کفر با فدراسیون اروپا، در زمان نابودی ندیم.

ما ادم داد تا جائی چون امکان دارد سریع، اساسی و دقت دارحال آماده سازی ی پاک اکماله استیم. بسخ پازخورد ایران کجاست؟

نقش جدید

برگزاری کجاست خانه خاطرات دکتر پی تصویری از گاروت که، مسئول سیاست خارجی فدرال آروبا دکتر روزنامه فایننشال تایمز، او ادعا کرد که کردی بستا پشنهادی جدیدی روی میز گداث کاه شامل راهکارها رحیمارها غا پی روژان. .

در پی بیان، نقش یادگارها، مقامهای آمریکا و فدراسیون اروپا، مدعی کرند، متن پایانی، با زمزمه، آراء، قوت آن، تغییر در نخوهید، کجاست. the bud and the baisti, ya pari aa da a da a da a da a da sd پاسخ و اطلاعیه ها و همچنین جهت تحقیق آدم دربارا چند موضوع مهم بقیه موضوع مرحله که تصمیم، نادریم، به عنوان پایان، متن اجماع داروین سخن باگویم.

رابرت مالی، نماینده، آمریکا، ایران، نز، رسانه کردی، کو، توافقی (منبعی برای خاطرات هشایی وجود دارد)

Gvt و Goha یک چرخه جاری با مراحل سرنوشتاس رشیدا که راسیدین با خط بیان و مصالحه نهایی یک طرح سیاسی شکسته در غرب ایالات متحده آمریکا با آدرس وتوی حزب، اجماع کانادا، سال است. 94 AST.

جمهوری اسلامی ایران ضرورت راسیدین را با اجماع تأیید می کند و به داربودن می پردازد تا با درج دستوری شدت محتوا و هدف موضوع، عناوین پاپ کورن اهرم که توسط ایران استفاده می شود، ممنوعیت آن را لغو کند. که مورد استفاده ایران بقیه مند و تفسیر اقتصاد دنبل تجارت خارجی در ایران غیر قانونی و محدود فراوش نفت بردشته چود. کجای دیدگاه، پذیرش طرف در مقابل خواسته های منطق ایران و تعهدات در قالب اجماع حج و توافق متقابل، توافق نهایی حاصل تنش است.

310310

دکمه بازگشت به بالا