اقتصادی

اتحادیه اروپا:فرجام از تحولات اخیر ایران مجزاست

پیتر آستانه، کیاز، ستاد فدرال، آروبا، بروکسل، سون، من، گیفت افزود: چیست: ناداریم گیفتوگوهای را که گریان درد، با تحولات داخل ایران، نصب کنیم.

وای اوزود: تغییرات داخل ایران، آغاز هیستامین و حالات زائر نظرداریم. قبلاً محل پرچم های خود رادار خاص مرغ مهسا امینی کردیم و […] در انتظار تحقیقات دارم که درآیین، بهدارستی انجم چود.

سوخقاوی «جوزپ بورل» در بیانیه ای از سوی فدرال انکه، اروپا و طراحی آمریکا، در چارچوب ممنوعیت جدیدی علیه ایران.

ما در حمین فراتر از رفتار، ممنوعیت آن، فدراسیون اروپا، علامت کردی را مبنای توافق اعضای تصویر میگرد قرار دادیم.

31131114

دکمه بازگشت به بالا