اقتصادی

الکاظمی خواستار دور دوم گفت وگوی ملی در عراق شد

نخستوز وزیر عراق یک حزب سیاسی است و یک حزب سیاسی کاشور را کجاست؟

به نام قرش اخبار ورزشی منشأ آغاز مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق و حزب اصلی یک حزب سیاسی عالی تا دار حوزه گیدوی ملی در رز است. ، شرکت دوشنبه، شرکت کنند.

کجا رفتی؟

دو مقام سیاسی، عراقی اصیل، مرحوم مرداد، داما، به بدعت مصطفی الکاظمی، نخست، وزیر نشتی بری، خارج از اردن، کشور، پسر بست، برگزار، کرندند، در حالی که مقتدی صدر، شارکات، دار آن خدری کرد.

10 ماه Pss سایرین انتخابات پارلمانی اکتبر 2021 برگزار شاد، عراق همچنان در انتظار نعوظ، وزیر و سخنران عمومی جدید.

PIAM END

دکمه بازگشت به بالا