اقتصادی

امیرعبدالهیان: سند جامع همکاری‌های بلندمدت ایران و ترکیه محور اصلی سفر به آنکارا است

به گذرش خبران آنلاین، حسین امیر عبدالحیان، عصر روز دوشنبه، دکتر هنگام، و راد به زبان ترکی، پیوندی به اهداف سفر خود توسط آنکارا، بیانیه کردی وجود دارد: این آغاز است. کار دولت، آکای چاوش اوغلو و وزیر امور خارجه او یک مسافر ترک است. دارین سفر در پیوند به موضوعات مختلف گیتوگو کردیم، از جمله اینکه توافوق کردم کردیم سناد جامی هماکری هی مخلوط بین دو کشور رامادا کانیم و پس از پایان پایان معابر حرم های دو کشور پرساد. .

کجاست دیپلمات بلندپایه خشورمان اوزود: امروز، آنکارا، هیستام، کاه الوا، پیر رازنی، منبع، پروندهای متفاوت، با جانب او، پیوند با سناد جامی همکاری، زیارت بین دو کشور، نز. رایزنی و گفتیموگو. تمرکز اصلی، روی، سوال کجاست؟

امیر عبد الحیان آدما داد: با بهره مندی از محضر متخصص پوست الوا بر ددار، باآقای چاووش اوغلو، با دیگر مقامت عین خور نز رایزنی، گفتوگو میکنم، عمیدواریم گفتوگوهای خوباشیم باشغان پاغیشتیغی.

311311

دکمه بازگشت به بالا