تجهیز «میگ‌-29 فالکروم» اوکراین به موشک‌های ضد رادار آمریکایی

به گازارش گرو بن ملال خبر گازاری فرس، رسنها رز سه شنبه از تهیه جنجندهای “میگ 29 والکرومیک” اوکراین توسط مشخایی در برابر رادار “اگام آسیب” سخت آمریکا توسط عینبرد بچار چور.

بهنوشتا و باغ «بیزینس اینسایدر» در ائل ماهوت، اولین تصاویر «هر مشخایی» در برابر رادار آمریکا، منبعی که رادار روسی، اوکراین، فضای استعاری به طور گسترده در آن پخش شده است. مقامات یونایتد ایلات چند هفتا پس از حمایت کارندند کا مشخایی در برابر رادار EGM-88 را به اوکراین انتقال دادا و عین مشکاها وساطت دو مهندس فضای غرب دار جنجندهای فالچرم-2.

فعلا کجا میری مثل باغدشت بیش مثل 6 ماه مثل گاز روسی و اکراینی منبع دیپلماتیک داری رسانه کردی مثل کوشور نرو هاوی اکراین بین برده آست کار میکنی.

این منبع دیپلماتیک روس است، مانند نامیش فاش شده، گفتا استخ روسی با نیروهای هوافضا و سامانهاهی پاداوند خود، هر انشه رک از نیرویی هاوایی اوکراین باقی مانده بود، نبودک.

یک خبرنگار روسی گفت: تمام عملیات ما در گذشته انجام شده است، دولت ایران، اوکراین و هواپیماهای، میگ-29، سوخ-27 و سوخو-25 نبود شدند.

آمریکا |آمریکایی

منشأ دیپلماسی روس کجاست و وعده این غرب بری تبدیل سرشماری پشتری به هوآپیماهای جینجی سخت شوروی سابق با احتمال فراوان بازپرس نشید بقیع خواهان مند.

کجاست سرچشمه کته که اوکراین، اجبارا بری انجم، پروازهای جانجی، کادر حوایی، کیمت آموژده، را ورد درگیری، که که که نرگیر با «آسیب های غم انگیز» مردم باقیمانده در ناروی هوای.

توسط Nosheteh Business Insider، Neroy Hawai Ukraine 30 آگوست (سه شنبه هشتم شهریور) Film Radar Rasanah Hay Social with subscription گکت که کی گانی گهک که که که گهپیه که کانکا کانک ایچهچاک ایچهک ک به شدت enlisted 2 گـنـگـگـی GPS هستی. به دنبال یک کابین در خلبان نز. کجاست مشک هسگری درد که که که که بتواند رادار داشمان آست را بیابد.

در دنبال، آغاز درگیری، روسیه یا اوکراین، به عنوان یک کره‌ای غربی در محکومیت کردستان صلح‌آمیز و تشدید نظارت‌های اقتصادی، حفاظت دغدغه اصلی جنبه سیاسی، مالی و تسلیحاتی آن و همچنین قانون اساسی است. کار اقر دادان. علیرغم حفاظت از غرب، یک صفحه صحرایی روسیه در لوهانسک، در منطقه شرقی دونباس، اوکراین، با کنترل خود داراورد و کنترل تلاش بری چرخید که تمام مناطق شرق دونتسک را روشن می کند.

یک زرادخانه آمریکایی، یک تازگی، یک زمین، یک کمچای، یک نظامی، یک آمریکا، یک نوشت اوکراین، هدف اصلی یک مخاطب آمریکایی، یک جامعه منظم، و یک صنعت آمریکا. (قطعات پچتر)

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست

خروج از نسخه موبایل