اقتصادی

ترکیه کاردار سوئد را احضار کرد

او برای اطلاعیه های طرفداران گروح PPK در ماه استقلال سواد برای آوردن کردها از ترکیه خارج از کشور رز شنبه کاردار سفارت موقت سودان بازدید کرد.

Ps، عملیات منظم فدراسیون روسیه، اوکراین، فنلاند و سودخستر، عضویت در ناتو شیداند که با شید روبرو ترکیه در تضاد است.

ترکیه در د کوشور را توسط حامیت از گرو هی ترویستی متهم کرد آست.

قضیه کوشور کجاست، ماهیتش چیست، یعنی در استان های فنلاند پارچه فروشی است و ناتو شرط دوئل دارد، منشأ نظر ترکیه است و صادرات تسلیحات متوقف می شود؟

Tarfadaran GROVE YPG (Yagan Hai Defender of Khaq) DR سوریه و GROVE TRUESTI PPK Roz shanbeh اعتراضی را نسبت به جایی که تظاهرات کرندند همزمان شده است، برپا کردند.

شرک کنندگان که در آن تظاهرات برگزار می شود، پرچم، یگان های مدافع آرمان کردستان و حزب کارگران کردستان.

311311

دکمه بازگشت به بالا