اقتصادی

حمایت‌های بیمه‌ای از حادثه‌دیدگان/ چه حوادثی ناشی از کار هستند؟

امکان بروز بیماری، از کار افتادگی ناشی از حوادث کاری و غیر کاری برای هر کارگر و بیمه شده‌ای وجود دارد، سازمان تامین اجتماعی تمهیداتی به منظور جبران چنین اتفاقاتی دارد که از جمله آنها می‌توان به پرداخت مستمری به افراد حائز شرایط بر اساس مواد ۷۰ تا ۷۵ قانون تامین اجتماعی اشاره کرد.

به گزارش اخبار ورزشی، حادثه ناشی از کار اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاقی ناگهانی رخ می‌دهد و باعث وارد آمدن صدمه بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌شود.  به موجب ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد. ‌

مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که

– بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد

– بیمه‌شده به صورت مامور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند

– دراوقات عادی رفت و برگشت بیمه شده بین منزل و کارگاه

– در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی  

–  درحین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان رخ داده باشد.

برای حادثه‌دیدگان ناشی از کار ایفای تعهدات ذیل بر عهده تامین اجتماعی است: 

– چنانچه از کارافتادگی بیمه‌شده ناشی از حادثه کار باشد و یا بر اثر بیماری حرفه‌ای ( بیماری مرتبط با کار )، بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه، استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار را ( توسط سازمان تامین اجتماعی ) خواهد داشت.

– برای کارگرانی که بر اثر حادثه ناشی از کار، از کارافتاده کلی می‌شوند و به این ترتیب قرارداد کار آنها خاتمه می‌یابد، کارفرما موظف به پرداخت دو ماه حقوق به عنوان مزایا و پاداش خدمت است.

نقش کارفرما در حوادث ناشی از کار چیست؟

– در حوادث ناشی از کار چنانچه بروز حادثه به دلیل قصور کارفرما در تامین و تجهیز وسایل و امکانات ایمنی کار باشد، خسارت مربوطه از کارفرما اخذ می‌شود و در مواردی که خطا و یا قصور بیمه‌شده و کارگر در وقوع حادثه نقش داشته باشد، تمام هزینه‌ها اعم از هزینه‌های درمانی و پرداخت مستمری توسط تامین اجتماعی پرداخت می‌شود، بنابراین در دو مورد زیر مسئول تامین هزینه‌های ناشی از کار حادثه کارفرماست:

– هزینه‌های موضوع ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی: در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه یا بروز بیماری مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده است، هزینه‌های مربوط اعم از معالجات و پرداخت مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی و سپس این هزینه‌ها از کارفرما وصول می‌شود.

– هزینه‌های موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی: شاغلین در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهایی را که به آن ارجاع می‌شود داشته باشند و کارفرمایان مکلف‌اند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی‌شان را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشخص شود نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مربوطه را نداشته‌اند و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و در نتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماری‌اش شدت یافته، سازمان تامین اجتماعی خدمات ( درمان و مستمری در صورت از کار افتادگی یا فوت ) را به بیمه‌شده ارائه می‌دهد و هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

نتیجه آنکه در صورتی که کارفرما در از کار افتادگی ناشی از کار بیمه شده مقصر تشخیص داده شود و سازمان تامین اجتماعی موظف به برقراری مستمری شود، کارفرما باید مستمری ماهانه را به سازمان پرداخت کند، در چنین شرایطی کارفرما می تواند با پرداخت مستمری ده سال فرد حادثه دیده به صورت یکجا به سازمان تامین اجتماعی بری الذمه شود. 

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا