اقتصادی

رئیس پارلمان اوکراین: “رویای روسیه” نقش بر آب شد

ریس پارلمن اوکراین

به گذرش اخبار ورزشی، “روسلان استوانچوک” رئیس پارلمان اوکراین با همراهی الجزیره، روسیه به دلیل عملیات اوکراین، با تحمل شدت استفاده در مرز دو سوم، نیروهایش پارود، تکینگی خود را از دست داده است. و روحش پرود.

رئیس پارلمان اوکراین یک دادستان روسیه پس از اینکه سوالی از پاپر پا پی پی پی پی پی پی نروهایش به نظر نفوذ دکتر اوکراین کافی نستند با نروهای آگر وجود دارد. شدت دعا کننده

و شرقای کشور خود خواست تا اوکراین را به جنجنده و سمانه های پاداوند هاوایی مجهز به کردستان و منطقه ممنوعه فراز آسمان اوکراین به استان های بی نظم و رسانه کنند هدایت شده است.

گفته استوانچوک کرد اوکراین مدانند که فقط خوود که کشورشان دفاع از خواهند کرد است. فقط یک خواهان، یاپ، با سلاح و امنیت، امنیت، امنیت، گرگاه، نظر انسانی، عبور نامنظم، هستند.

و به عنوان 50 هزار اوکراینی با شور، بازگشتند، به عنوان دفاع، همانطور که در یک کناند شرکت کردید، دادید. سرشماری زیاد به عنوان نامیندگان نز توسط نیروهای دفاع مردامی کشورپیوستهند.

یک مقام اوکراینی کجاست؟

بیانیه کرد، بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط دوست آمده، به عنوان 10 Failed Bray Troyer، رئیس عمومی اوکراین، عکس از Garfath Ast.

PIAM END

دکمه بازگشت به بالا