اقتصادی

رهبر طالبان خطاب به جهان: در امور افغانستان مداخله نکنید

به گذرش اخبار ورزشی، آخوندزاده تحفه: رسنها کجاست نظام را، منبع نقد تصمیم میدهند و با حرفهای سبک یاد میکانند، چنانکه افغانستان، دیگر یک کشور، مستقل و آزاد است، و علامت و فرمایشات مثل تو است. آنهایی که قزاریم و فشاارهای آنها تای تای قی نام می برند.

آخوندزاده در حلی به عنوان طالبان عفو ​​عمومی دارد مثل در روزهایی، اولین باری که مردم را دید و پدرش پدرش بودند، بایبند نامندند و بعد از آن آذر شروع کرد و به خبرگران و آسیب رساند. کارمندان دولت پایشین به عنوان یک جمله تفسیری نیهادهی امنتی کارندند در افغانستان، خارج از افغانستان، توصیه کردها، مردم و زندگی دشت بشند. اوزود: شما و خانواده هایتان بیرونند، افتخار من است برخوردار است؟ ما با مردم مخالف نیستیم مردم چه هستند، کشند و شانکنا، کرند، عفو، کردیم، با، مردم، کاری نادریم، بایید، اما شرارت نکید، دسیسه، ننید، زیرا. آغار، چینین کنید، مجذات، خاواحد شاد. وی همچانین از سایر دل خواست ک در آمور افغانستان نیکانند مداخله.

آخوندزاده با ستایش گروح طالبان شواهدی دال بر تسلط بر سرزمین افغانستان دارد گفت: جهاد افغانستان را موفق، زیرا به نظر افغان هاست ولی به نظر آنها مسلمان هستند.

طالبان، در بخش، فرمان پیام خود، در بیانیه قبلی آنکه ستمگران، را بخشیده، آسست افزود: از آن، اعمال مردمی را که بدون ارتکاب جنایت جدید انجام داده اند، انجام داده ام. ما همچینین کرد کهخش را تأیید می کنیم که به معنای اردو کردن است که حالتی از نیست.

در نظر میرصاد، مانند بخش پیام یا با آنشه، طالبان، صلح نامه ها که به وسیله آن متعهد شده است، قوت بودند و ظواهر اعضای طالبان، دومی، ساختمان اینک، آمادغی، تشکیل دولت فراگیر، رند دارم، مغول.

گوتنی آست آخوندزاده بهندارت در مام عام حاضر میچود بهمین دلیل سالحاست که شیاتی در مرد مردا و زنده بودن یا به گوش میرساد. پیام دروز طالبان به عنوان آنگا که فقط صدای من پاد آدهای را که دار زندا بوندچ مشکوک بوند بایش به عنوان پش شکی نیست فرو پرنده.

آخوندزاده همانطور که در سال 2014 پس از درگذشتش از شادان ملاختر محمد منصور رهبر قبله پرسید که کجا رفت، کمپین هاوایی، آمریکا و پاکستان با عنوان طالبان رهبر معروفی شاد.

به عنوان جمله، لطیفه های تحقیرآمیز، برگشت پذیر، کارگردانی، لعن، لوی، جرگاه، قناما، 11، مدهای خیابان که در رز بیانی، واسطه جایی که نت صادر می شود. در یک جمله لطیفه های مهم کجا برش میزنیم ماده چهارم و در راسمیت شناخته طالبان با وساطت کوشورهای جهان است. کجای مواد به عنوان کوشورهای جهان خواستند که امارات اسلامی طالبان را رسمات باشند، با که درمان دشته باشند و کوشورهای که سرمایه افغانستان را مادام کردند کجا پول را آزاد کنند. طالبان هلی خواستار ممنوعیت خود را لغو کردند و با وساطت راسمیت شنخته شادان، جهان شاده استکه به حاج خود به عنوان عبارت تشکیل دولت فراگیر پایبند نبوده است و صخرانی آخوندزاده و تأیید حضور خداوند در مردم ایران را به عهده گرفتند. همچانین یک مقاله است، تکه داعش کجا به آن مرتبط است؟ کجای ماده داعش در آن به نام خوارج، ید شدّا، آنطور که دوست دارید، و پیوندش این است که شرعاً جایز است.

31131114

دکمه بازگشت به بالا