اقتصادی

عکس | مغز انیشتین در حال حاضر کجاست؟

پریسا عباسی_ آلبرت انیشتین، دکتر 18 آوریل 1955، پس از اسکلت بی اشتهایی، 74 ساله، سالگی، مرکز دانشگاه دکتر پزشکی، پرینستون، پلینزبورو، نیوجرسی، دکتر گازدشت. ظرف خواسته یا تشییع جنازه جایی که فیزیکدان افسانه است یعنی سوزنده و خاکستر یا محل نام پرکنده شاد.

بختر بخوانید:

معکوس | دیارشی

معکوس | خفاش ها کجایند عاقبت یک انسان هستند!

بدون کاما مارگ انیشتین، مردی پانام، توماس استولتز هاروی، آصیب شاناس بیمارستان، پرینستون، ک بر کلباد چکفی، آنجا که ویزیکدان نظارت دشت، موگز انیشتین رائز بدیش خارج کرد و آن را، 200 قطعه پاشیده است و 40 قطعه می باشد.پش خود نقه دشت. واقع در مرکز پزشکی دانشگاه پرینستون برگشت داده و زیر ولایت هستند و چون در میچود مشاهده می شود. 46 Tikka Nazik Digger As Parts Magz Einstein, Mozah Moter, Philadelphia, Namaish Gallery, Garfath Ast. در مورد قطعات سیاری از Digger Henos، او Hestend را از دست داده است.

آیا امکان دارد ماشینی با تکه های افراد مشهور داشته باشید، سابقه جالبی دارید؟ سؤال از اعتقاد «حروی» و انحطاط با آن چیست، نکته آن کجاست؟

اهمیت انیشتین در مورد فعلی؟

پس از استفاده از قانون اساسی هاروی در سال 1955، ماشوپ آنیشتن را پرادشتند و یک را مناند از مکعب عرض، برخی از تکه های مکعب به شکل برآمدگی، با 12 قطعه، مجموعا 200 تای سوف داداند که عرض خرگوش کدم از موزا از از آنانها . (همچینین یا قبل از تشریح از جهات مختلف معنای کامل و کامل و تفسیری است.)

توسط مجله ساینس، هاروی بدون مجوز، مانند خانواده، انیشتین، پرشایی، مغز، یا روی، مقاله ای متفاوت، به عنوان کرد نوشته شده است و نظری است، طبق یک سرشماری اطلاعاتی، با دو محقق، ارسال یک جواب. یا آمیدوار بود با عین کار در تواند، پورداه به عنوان اسرار بنهان، مگز اینشتین بردارد. هاروی راندجی بود و کرد و سیاری به عنوان جایی که ما آن را در سراسیر دولت متحد و بکش های از کانادا پاپش کرد و چشم ایالت بیشترین اهمیت اشتین را تقسیم کرد. داخل شهچای که آن ن را ن م ن آش م ی یاک.

زمانی که در آخرت، صفر گدهی هروی، با مغاز، کجاست نبیغه به بیان رشید، مکعب های باقیمانده مغاز را به شه های در خاناش، از کردها منتقل شده است. آغرشه همچنان از کجاست؟ بقایای یک Einstein ra der sal 1998 به معنی 43 در خارج از اردن، در بدن آلبرت انیشتین، در مرکز دانشگاه پژکی، پرینستون پازگردند وجود دارد. توسط بی بی سی، در ایالت دانشمندان، فقط فعلاً مجوز دارند، به عنوان مگز، گزارشگر ببینند کجاست؟

ایا تالشهای هاروی پرای روشن کاردن رازای مگز انیشتین اثر سارنگام راسید؟ پاسخ این است، بله، بله، بله! قرائت های متعدد از مصدر آن مقابل و نامنه های که هاروی با طرف های مختلف فرستاد گسترش شدند که اولین که به سال 1985 خ. کجای قرائت توکای جزیی را در ساختار مغس انیشتین در مقایسه با گروهی مرد مولایی نیشان داد که نبیغا نبودند. و اما این جمله که تفاوت وجود شیار اضافی، در لب پیشانی است، به معنای بخشی، به عنوان یک خار کلمه که به خاطره و برنامه ریزه آست پیوند خورده است، کجاست. همچانین مناطق خاص مانند مغز یا سرشماری نورونهای وجود دشتند که احتمالا امکان پردازش سریاتر ایلتاا رخام میکانند.

بسیاری از محققی که هاروی برشاهای موگزی را دعا می کند که می فرستد کورد پاد، کجا را پورگدانند. اوضاع کجاست؟نقطه شلوغی او چیست؟ سوال تا حدودی کجاست سوال را پیچیده میکند که “پرسش اینشتین” کجاست؟

دار هالی که بخش اومدا من از قطعات بسیار شدید که در پرینستون، جی که ای فیزیکدان فیزیکدان درگدشت بقیه مانده آست، سرشماری پیشماری از نیمونهای مهاجرت انیشتین توسط صادقی ناپدید شدان. بنابرین مغاز اینشتین میتوند در هار جای بشد.

227227

دکمه بازگشت به بالا