اقتصادی

لاپید وارد آلمان شد – اخبار ورزشی

نخستوز وزیر رحیم صهیونیسم شامگاه یکشابه ورد برلین پایخت المان شاد.

به گزارش اخبار ورزشی، وزیر نخستوز رحیم صهیونیستی قارار خیابان ترنر جایی که شما سفر می کنید روزا با اولاف شولز صدر اعظم المان و شامری دگر آز مسئول آنجا هستند که کشور ددار و گفتوگو کانادا هستند.

سفر لاپید با المان، دار شرائتی، تصویر گروت که سازمان، برچسب زده شده با “صدا یهودی برای صلح عدلانه در خورمیانا” دار آستانه کجاست صفر، شکایت من رعا یایر لاپید و بنی گانتز و وزیر جونگ رحیم رحیم. -ای-غاز-غنی مسائل دستگاه شاهی کردهای آلمان.

عین سازمان در بیانیای خواستار «آقادم فاوری بری برسی اسرائیل جنایتکاران در نوور غزه» ویرایش شده: «دارای لقب یه سازمان یهودی حقوق بشر دفاع جهانی میکنم و منند بسیاری از سازمانهای یاسر ایه-ای-ای-ای-ای-ای-ای-ای-ای-ای-ای-ای-ی-ای-ی-هودی. دان و قسمت کانکس و نامیگوید و منند ما حزب دیگری بیاد در برابر جنایات جانجی پشتگو پاشید انجام شد.

آخرین پیچ غزه 45 ساله گروهی از فلسطینیان به شهادت رسائده و شمر مجروحان 340 نفر از اهل پرچم.

PIAM END

دکمه بازگشت به بالا