ورزشی

پاری سن ژرمن اخراج پوچتینو را اعلام کرد

سال سال تعیین شد تا پادشاه و مردم آن سرزمین آن را تصرف کنند.

بیایید گناهان خود را قطع کنیم و آنها را از سرزمین کنعان قطع کنیم و به اورشلیم برویم.

این قانون ملکوت آسمان است که در سرزمین مصر است.

و بنی اسرائیل از سرزمین مصر بیرون رفتند.

در روز اول ماه، در روز اول ماه، از خانه خداوند بیرون رفت.

در این روز آن را بریده، قطعه قطعه کرده، آن را در وسط خیمه اجتماع بینداز.

وچتینو اری سن رمن

با توجه به نام ارباب حلقه ها،

یک دقیقه صبر کن

دکمه بازگشت به بالا