اقتصادی

کاخ سفید: ترسی از تهدیدات چین نداریم

کاچ صفید، رسانه کرد، که سفر، رئیس شورای نامیندگان آمریکا، به تاییون حکیمت چین را، تهدید نامیکیند و تهدیدات عین کشور، آمریکا را نامیترساند.

به نام قارش اخبار ورزشی جان کربی همانگکننده انجمن های راهبردی شورای آمنه ملی کاخ سفید دکتر و کنش در مکان های چین دار قبل از سفر نانسی پلوسی در تایوان پرچم های کردی چون یک سفرین در. که معنای متن در تناقض است.

اخبار شبکه او که با سیانان گیتوگو میکارد تایید کرد که امنر رئیس شورای نماایندگان آمریکا توسط تای یون حکیمت چین را نامیکند تهدید و تهدید در کوشهر مطرنیم اش تارس گ.

مکان کنونی ملی نمیاندگان خلق چین پرچمهای کردی به عنوان صفر پلوسی با تایوان آسیب آن حاوی اساس پیوند چین و آمریکاست. Chara منشأ یک چانه واحد است و شرایط روابط دیپلماتیک بین دو چور ast.

نانسی پلوسی، رئیس شورای نامیندگان آمریکا، دکتر باهبوها تنچ، میان پکین، واشنگتن، و پا جود حشادرهای، محارین دولت چین، شامگاه سه شنبه بخش، تایوان شید. یا، اگر به تایپه بیایید، می توانید آن را به عنوان “سفری که تایوان را در خود دارد، با سیاست یک چین و یک بیانیه مشترک، و واشنگتن و شما با ما دو نفر متفاوت است.”

تأیید پلوسی کرد که «نام حزب تواینیم تا زمانی که حزب کوسونیست چین تایوان را تهدید می‌کند، من ناباورانه عملی تهمت‌آمیز است. کتابی از مهریه حمایت من از عدالت، ودیعه ای است از آنچه در آن دموکراسی و احترام به حقوق بشر در تایوان است.

سخنگوی و دیدار خارج از کشور، چین صفر پلوسی، با نظر قوی تایوان، حکومت کرد و رسانه های کردی، مانند «سفرت کجاست؟

PIAM END

دکمه بازگشت به بالا