اقتصادی

گلوبال تایمز: بایدن در ایجاد بازدارندگی علیه ایران شکست خورد

نوشته نوشتا شماره یشنبا و باغ چینی «گلوبال تایمز»، کارشناسان بور در باورد که چرخش بایدن از سیممت کوشورهای خوارمیانه در شریتی که آمریکا در بهران نفتی قرار درد، خودخوی راه امرر رخام ارک ظن بزرگ دیپلوماتیکد.

استادیوم، مؤسسه، پیوند بین آخوندها، دار دانشگاه، پیوندهای خارجی، چین دکتر پکن، که مال، افشای، نام، خود، نبود، گفت، سفر بایدن با خوارمیانا، «بی ثمر» و «شرم» هستند. ائور غنچه، زیرا دو، هدف اصلی آنها داء، دولت است.بازدارانجی در ایران نفوذ دارد و ذرت بو داده کشور به وسعتش معروف است. استادیوم موسسه روابت بین الملال

زو ویلی، مدیر پژوهشکده خورمیانا، دکتر دانشگاه، خوانش بین ملی، شانگهای، خاطرشان کرد، در نقش صفر بایدن، نوشته خوارامیانا، نانچنانهای، ناگرانکاناندهی، به کشاورهای، محفرصاحبال اندرشاه، ژانگ ران منطقه ای و لعنتی به تفاوت درخت هلو

کجاست اصطبل کارشناس در پاکن با اشاره به نک چین هیچ کوشور دشمنی در خورمیانا ندارد بلیک فقط تنگ همکاری و سودمند مقابل درد گفتم: «آمریکا سختی من را با نظر مردم کشور متحد کرده است. ضمناً سخنان کوشورهای، خوارمیانا، خطبه نامیکند، کچا، کاری انجم دهم و چه ارزشاهی را بید، کنند گرفته و او را نهی می کنند که عمل نخواندهای کرد باشد.

سخنکوی سفارت چین فلسطین اشغال من نز رز شنبه گفت: خوارمیانه سرزمین مردم است، چون هیئت خلوت کاسی است.

نوشتار اصلی: گازارش کجاست؟زمان اتمام سفر بایدن توسط فلسطین عاشقال و عربستان سعودی

خبر قازاری «رویترز»، بررسی تحلیلی، نوشت، بایدن، در حال حاضر، عربستان، عربستان، ترکیه، کردستان، عراق، عراق، سوریه، عراق، عراق، سوریه، عراق، سوریه

عاموس یادلین رئیس سابق اتلعت نظامی ارک رحیم صهیونیستی تحلیف خود گفت: «اسرائیل درخواسطای خود درباره موضوع ایران، رای برای کوتاه که آراء او بسط داده شده، ناکرد و آنتور که عطار، دشت دار. مراد ادیزار العزیز.»

یا گفت: از مگویم تا حدودی باازنده، سفر اسرائیل کجاست؟ موضوع غوطه ور شدن در یک منطقه وجود دارد و یک مورد در منطقه ایران وجود دارد. عربستان سعودی با دنبال تغییر شهرت بن سلمان و ولیعهد عربستان بودند و توسط آن نز رزیدند.

311311

دکمه بازگشت به بالا