اقتصادیفعالان کسب و کار

ثبت نام استاندارد ادواری آسانسور

در این مطلب سعی شده به اهمیت و الزامات قانونی انجام بازرسی فنی آسانسور به صورت دوره ای پرداخته شود.

فصل اول : قوانین و مقررات اجرای استاندارد اجباری و تخلف های عدم اجرای آن

فصل دوم : الزامات انجام بازرسی فنی آسانسور به صورت دوره ای و قوانین و آیین نامه های آن

فصل سوم : رابطه اجرای بازرسی ادواری آسانسور  و مقررات اجرای استاندارد اجباری

برای آن که بتوانیم تحلیلی بهتری  از چگونگی اجرای بازرسی ادواری طبق استاندارد ملی آسانسور به شماره 1-6303 داشته باشیم، در ابتدا باید با مقررات اجرای استاندارد به طور مختصر آشنا شویم و با دانستن مقررات و قوانین می توانیم بهتر الزام قانونی انجام بازرسی فنی آسانسور صورت دوره ای متوجه شویم.

1-1 – وظایف سازمان ملی استاندارد

طبق فصل دوم ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی

وظایف موسسه استاندارد مبتنی بر تحقیقات ، تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است

1- تعیین ، تدوین و نشر استاندارد های ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

2- انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد ، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی ، کمک به بهبود روش های تولید و کار آیی صنایع

3-  ترویج استاندارد های ملی

4- نظارت بر اجرای استاندارد های اجباری

5- کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نا مرغوب به منظور فراهم نمودن امکانات رقابت با کالاهای مشابه خارجی و حفظ بازار های بین المللی

6- کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کننده گان و تولید کننده گان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب خارجی

7- ترویج سیستم بین المللی یکاها (SI  ) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاس ها در کشور و کالبیره کردن وسایل سنجش

8- آزمایش و تطبیق نمونه کالا با استانداردهای مربوط ، اعلام مشخصات اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم

1-2  – اطلاع رسانی عمومی کیفیت کالا

ماده 4 از فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

موسسه(سازمان) موظف است به تعیین کیفیت و ویژگی‏های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حائز اهمیت می‏باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیر بط اعلام نماید.

1-3 – چگونگی کنترل کیفی و کیفیت محصولات

اما ماده 5 فصل فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است

موسسه (سازمان) می تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته بندی ، بارگیری، حمل ، تخلیه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکت های مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران ، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و ارایه خدمات بازرسی به بخش های دولتی و غیر دولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب  شورای عالی استاندارد می رسد، فعالیت نماید.

تبصره موسسه (سازمان) تنها مرجع رسمی برای تایید صلاحیت  شرکت ها و موسسات بازرسی کننده  داخلی و خارجی (سورویانس) می باشد.

1-4- مقررات اجرای استاندارد اجباری در کشور

در ماده 6 فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی مقررات اجرای استاندارد اجباری به شرح زیر نوشته شده است

موسسه (سازمان) می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد ، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آیین های کار را  که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد، با تعیین مدت لازم که از سه ماه کمتر نحواهد بود، اجباری اعلام  کند.

1-5- نحوه اعلام اجرای استاندارد اجباری:

طبق تبصره 1 از ماده 6 فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی نحوه اعلام اجرای استاندارد اجباری به شرح زیر مصرح شده  است:

موسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین های کاری و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله ده روز در روزنامه رسمی داد گستری جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیر الانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند.

1-6- ممنوع بودن تبلیغات برای کالاهای غیر استاندارد مشمول استاندارد اجباری

تبصره 4 از ماده 6 فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی تبلیغات کالاهای غیر استاندارد مشمول استاندارد اجباری به شرح زیر مشخص کرده است:

در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هایی اجباری اعلام می گردد اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولید کننده این  قبیل فرآورده ها از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه آن یا تایید سازمان ملی استاندارد خواهد بود.

1-7- عدم اجرای استاندارد توسط نهاد موازی

تبصره 5 از ماده 6 فصل دوم قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی به استثناء دارو اقدام نهاد های موازی در اجرای استاندارد ممنوع کرده است

شورای عالی استاندارد موظف است موظف است مسئولیت نظارت بر اجرای استاندارد کالا و خدمات (به اسثتناء دارو که به عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد) را صرفا به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (سازمان ملی استاندارد) ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرید.

1-7-1  اجازه پلمپ ولاک و مهر کردن محصول غیر استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد

طبق تبصره 4 ماده 9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی اجازه لاک و مهر موقت محصولات غیر استاندارد توسط سازمان ملی استاندارد داده شده که نص مصرح این تبصره از قانون به شرح  زیر است

موسسه (سازمان) می تواند علاوه بر اعلام جرم و در خواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی، فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مرکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف نموده و به منظور از ادامه تولید این گونه فرآورده ها ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتا لاک و مهر نمایند.

1-8- الزام وجود مسول  کنترل کیفیت

در تبصره  6 ماده9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر الزام وجود مسئولیت کنترل کیفیت بیان شده است:

مسئولیت کنترل کیفیت فرآورده های مشمول استاندارد اجباری در واحد های تولیدی مربوطه باشند.  چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و عزل و نصب این افراد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزرای عضو شورای استاندارد برسد.

1-9- ممنوعیت تغییر در محصول استاندارد اجباری

طبق ماده 11  قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی تغییر در محصول استاندارد اجباری علاوه ، محکومیت قضایی به شرح زیر مصرح شده است:

هرکس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری  را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فر آورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده کند، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی ، بسته ، جعبه و لفاف محتوی فر آورده های مشمول استاندارد  اجباری دخل و تصرف نماید و یا جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از برگ آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود به کار برد، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

1-9-1-  مجازات های بیماری و آسیب دیدن حاصل از ایجاد تغییر در محصول استاندارد

ماده 12 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی مجازات بیماری وآسیب حاصل از تغییر در محصول استاندارد به شرح زیر بیان کرده است:

هر گاه ارتکاب یکی از جرایم مذکور ( مصرح ماده 11)  در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازات های زیر محکوم می شود:

1- در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی

2- در صورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی

3- در صورتی که موجب نقص عضو مجازات مرتکب حسب مورد سه تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی

4- در صورتی که منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده و به شرط اقوی بودن از مباشر ، دیه  وخسارت مصرف کننده براساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران کند.

1-10- محکومیت های تولید و توزیع و عرضه کالاهای غیر استاندارد مشمول استاندارد اجباری

هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت های مقرر ، تولید ،توزیع وفروش این گونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ ، تذکر، توبیخ ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون  ریال به حکم صالحه محکوم خواهند شد.

فصل دوم: الزامات انجام بازرسی فنی آسانسور به صورت دوره ای و قوانین و آیین نامه های آن

با وجود آن که اجرای استاندارد آسانسور های برقی طبق شماره استاندارد ملی 6303-1 از ابتدای سال 82 بر مبنای پروانه ساختمانی اجباری شده است  ولی انجام بازرسی های دوره ای آسانسور که به الزامی درون این استاندارد به خاطر وجود نداشتن راهکار مناسب و ضمانت اجرایی همچنان بدون علمیات اجرایی مسکوت مانده است، در این بخش به الزامات و قوانین و آیین بازرسی ادواری آسانسور پرداخته خواهد شد.

2-1 – زمان های الزام اجرای بازرسی ادواری آسانسور

در پیوست ث استاندارد1-6303 آزمون‏های و بررسی‏های ادواری آسانسور درصورتی‏که سه عامل زیر حادث شود منجر به الزام انجام بازرسی دوره‏ای می‏گردد:

الف- پس از هر تغییر عمده در

ب- پس از هرحادثه در آسانسور

پ- گذشت یک سال از تایید نهایی آسانسور

2-1-1- چگونگی مشخص شدن از حوادث آسانسور

در قسمت ب بند 16-2 شرکتی که موفق اخد گواهی تاییدیه استاندارد آسانسور شده ملزم شده است

یک بخش که به منظور نگهداری از کپی نسخه های تاریخ گذاری شده از گزارشهای آزمون و بازرسی به همراه مشاهدات میباشد.

1- اصلاحات مهم آسانسور

2- تعویض طناب ها یا  قسمت های مهم

3- حوادث

این شناسنامه یا پرونده باید در دسترس متصدی سرویس اسانسور و شخص یا سازمان برای انجام آزمون ها و بررسی دوره ای باشد.

بر اساس به محض حادث شدن حادثه ، شرکت تعمیر و نگهدار ملزم به ارائه درخواست بازرسی فنی از سازمان ملی استاندارد است.

2-1-2 – موارد الزام بازرسی ادواری آسانسور پس از تغییر مهم در آسانسور:

کلیه تغییرات باید در شناسنامه آسانسور ثبت گردد و موارد زیر جز تغییرات مهم محسوب می شوند:

الف- تغییرات در ماهیت آسانسور که به طور کلی شامل تغییرات زیر می شود:

1- سرعت نامی

2- ظرفیت (بار نامی)

3- جرم کابین

4- طول مسیر حرکت

ب- تغییرات یا جایگزینی در قطعات شامل موارد زیر میشود:

1- نوع وسایل قفل کننده (جایگزینی یک قفل با قفل دیگر از همان نوع به عنوان نوع یک تغییر مهم محسوب نمی‏گردد)

2- سیستم  کنترل

3- ریل های راهنما یا نوع ریل راهنما

4- نوع در (اضافه کردن به در های طبقه یا کابین)

5- سیستم محرکه یا فلکه کششی – اصطکاکی

6- گاورنر

7- ضربه گیر

8- ترمز ایمنی ( پاراشوت)

9- وسیله جلوگیری از اضافه سرعت کابین به سمت بالا

10- وسیله مکانیکی برای حفاظت از حرکت کابین

11- وسیله مکانیکی برای حرکت کابین

12- کفی

13- وسیله مکانیکی برای سد کردن حرکت کابین یا متوقف کننده قابل جابجایی

14- وسایل برای عملکرد اضطراری و عملکرد ناخواسته کابین

15- وسیله حفاظتی برای جلوگیری از حرکت نا خواسته کابین

الزامی برای شرکت‏های تعمیر و نگهدار آسانسور در نظر گرفته شده است  باید برای آزمون هایی که بعد از یک تغییر مهم و یک حادثه انجام می‏شود، مدارک و اطلاعات لازم آن، در اختیار شخص یا سازمان مسئول قرار گیرد.

این شخص یا سازمان مسئول ، در خصوص لزوم و نحوه ی انجام آزمون ها بر روی قطعات و تجهیزات تعویضی یا تغییر یافته تصمیم خواهد گرفت.

2-2 – چگونگی انجام بازرسی ادواری

باید توجه شود که آسانسور مورد بازرسی ادواری شرایط آسانسور قبل از بهره برداری ندارد. بنابراین در استاندارد صراحتاً گفته شده انجام بازرسی‏های ادواری نباید سختگیرانه از بازرسی اولیه آسانسور باشد.

در استاندارد در مورد آزمون ها و بررسی های دوره ای آسانسور مصرّح شده است.

این آزمون‏ها نباید دقیق‏تر و مشکل‏تر از آن‏هایی باشند که برای قبل از بهره‏داری آسانسور در نظر گرفته شده‏اند.

2-2-1- جلوگیری از فرسودگی اضافی در بازرسی ادواری آسانسور

همانطور که گفته شده هدف از استاندارد سازی محصولات تامین ایمنی و حداقل های کیفیت برای این که بازرسی ادواری آسانسور ، انجام آزمون های عملکردی آسانسور مانع کاهش ایمنی و فرسودگی مضاعف قطعات نشود ، در پیوست ث استاندارد ملی شماره 1-6303 به خوبی در نظر گرفته شده است و به شرح زیر مصرّح شده است.

تکرار این آزمون ها نباید با ایجاد فرسودگی  اضافی و یا با افزایش تنش ها ، سبب کاهش ایمنی آسانسور شود. این مورد خصوصاً در مورد آزمون قطعاتی مانند ترمز ایمنی و ضربه گیرها صادق است . چنانچه آزمون پاراشوت  بر روی این قطعات و تجهیزات صورت گیرد، کابین باید خالی بوده و با سرعت کاهش یافته حرکت کند.

در صورت تغییر قطعات آسانسور باز هم احتیاج نیست قطعات به دقت قطعات اولیه بازرسی و عملکرد آنها از طریق آزمون چک شود به طوری که در استاندارد ملی مصرح شده این آزمون ها و بررسی ها نباید دقیقتر و مشکل تر از آن ها یی باشند که برای قطعات اولیه قبل از تعویض نظر گرفته شده بودند.

اما در بازرسی ادواری آسانسور اهمیت استفاده از بازرس فنی تیز بین اهمیت پیدا می کند چون با توجه به این که آزمون و بررسی ها به طور دقیق و مشکل انجام  نمی شود اطمینان حاصل از بازرسی کاملا بر عهده شخص بازرس فنی آسانسور  است به طوری که در استاندارد مصرح شده است

شخصی که برای انجام آزمون های ادواری تعیین شده باید مطمئن شود که این قطعات (که در حالت عادی وارد عمل نمی شوند) همچنان درست کار می کنند.

2-3  آخرین بخشنامه بازرسی ادواری آسانسور

  با توجه به به ابهاماتی در نحوه اجرای بازرسی های ادواری وجود داشت ، سازمان ملی استاندارد بر آن داشت یک بخش نامه جهت اجرای یکسان بازرسی ادواری آسانسور صادر کند که این بحش نامه در تاریخ  17/6/1395  به شماره 63600 توسط مدیریت نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی صادر شد:

مهم ترین قسمت های این بخش نامه عبارتند:

1- ثبت در خواست بازرسی ادواری در سامانه مدیریت بازرسی

2- متقاضی درخواست بازرسی ادواری می تواند مالک یا بهره بردار یا شرکت سرویس و نگهدار باشد

3- وجود قرار داد سرویس و نگهداری معتبر جهت انجام بازرسی ادواری

4- بازرسی ادواری به بازرسی اطلاق میشود که بیش از این گواهینامه ایمنی و کیفیت اولیه برای آن صادر شده باشد لذا لازم است برای ثبت نام بازرسی ادواری این گواهینامه در سامانه بارگذاری شده و قبل از انجام بازرسی ادواری توسط شرکت بازرسی فنی استعلام از سامانه مدیریت بازرسی فنی صادر کننده  گواهینامه و با اداره استاندارد استان مربوطه صحه گذاری و اصالت سنجی شود.

5- مسئولیت احراز، اثبات و انطباق که بند های پرسشنامه بازرسی ادواری با آسانسور بازرسی شده  و حصول اطمینان  از برقراری مشخصات فنی مندرج در گواهی نامه بازرسی ایمنی و کیفیت اولیه (تعداد توقف ،  ظرفیت و سرعت) شرکت فنی آسانسور است

6- امکان انتخاب شرکت بازرسی فنی آسانسور از شرکت های فعال بازرسی توسط متقاضی

7- تعرفه بازرسی ادواری آسانسور 30 درصد تعرفه بازرسی اولیه است

8- در صورتی بازرسی ادواری منجر به صدور گواهی نگردد ، الزام اعلام گزارش های بازرسی به اداره کل استاندارد استان مربوطه توسط شرکت بازرسی فنی آسانسور

9- عدم کاهش سهمیه شرکت های سرویس و نگهدار آسانسور برای ثبت نام بازرسی فنی آسانسور اولیه

فصل سوم : رابطه اجرای بازرسی ادواری آسانسور با مقررات اجرای استاندارد اجباری

همانطور در دو فصل قبلی در قوانین و مقررات سازمان ملی ایران  و همچنین  الزامات اجرای بازرسی ادواری آسانسور گفته شد  بازرسی فنی آسانسور به صورت دوره ای مشمول استاندارد اجباری می باشد و باید طبق مقررات و قوانین استاندارد اجباری ، اجرای آن در کشور انجام شود در این فصل به بررسی روابط مقررات اجرای استاندارد با بازرسی ادواری آسانسور پرداخته خواهد شد و راهکاری اجرایی استاندارد چگونگی انجام بازرسی فنی آسانسور به صورت دوره ای بررسی خواهد شد.

3-1 – مشکلات عدم اجرای بازرسی ادواری آسانسور

متاسفانه مهم ترین معضلی در گذشته  در اجرای بازرسی ادواری آسانسور وجود داشت عدم وجود ضمانت اجرایی برای انجام بازرسی ادواری بود و اجرای نشدن بازرسی ادواری مشکلی برای افراد ذینفع در یک آسانسور که دارای تاییدیه اولیه بوده، ایجاد نمی کرد و ممانعت از انجام کارهای دیگر مانند اخذ پایان کار و عدم ارایه خدمات دیگر از سایر نهادها مانند شهرداری نمی شد و متاسفانه برخورد قاطعی مانند مهر و پلمپ کردن آسانسور از طرف سازمان ملی استاندارد  به وسیله نیروی انتظامی طبق موارد گفته شده در فصل یک نشده است در نتیجه کمتر شرکت تعمیر و نگهدار آسانسور و مدیر ساختمانی خود را ملزم به  انجام بازرسی فنی آسانسور به صورت دوره ای می بیند و عملا به ندرت شاهد درخواست بازرسی ادواری آسانسور بودیم مگر در موارد خاصی که تاریخ صدور گواهی اولیه آسانسور باطل شده است.

3-2 – محکومیت های قضایی عدم اجرای بازرسی ادواری آسانسور

همانطور که گفته شد تغییر درمشخصات فنی محصولی دارای استاندارد  طبق مقررات و قوانین سازمان ملی استاندارد جرم محسوب می شود و در استاندارد ملی آسانسور در پیوست ث و بند 16-2  برای مجری نصب آسانسور و شرکت تعمیر و نگهدار الزام شده که پس از هر گونه تغییر عمده در آسانسور و یا گذشت یک سال از گواهی اولیه باید آسانسور مورد آزمون ها  و بررسی های دوره قرار گیرد ، پس اگر مقررات و قوانین استاندارد در اجرای بازرسی اجباری بازرسی ادواری آسانسور انجام نشود، می تواند شامل جرایم محکومیت های قضایی برای افراد ذینفع در آسانسور های فاقد بازرسی های فنی به صورت دوره ای به ویژه در حوادث شود.

3-3-  ترویج استاندارد سازی دوره ای آسانسور با هزینه نازل و ضوابط ساده تر

همانطور در فصل دوم در قسمت 2-3 گفته اخرین بخش نامه اجرای بازرسی ادواری آسانسور در شهر یور ماه سال 95 ابلاغ شد که اگر با دقت مطالعه شود کاملاً مشخص تعرفه بازرسی ادواری آسانسور به قدری نازل است که  هر کسی با کمترین دانش اقتصادی متوجه می شود که این تعرفه حتی هزینه های اولیه بازرسی یک دستگاه آسانسور مانند ایاب و ذهاب اعزام بازرس فنی و هزینه های اداری و سربار و….  یک شرکت بازرسی فنی آسانسور تامین نکرده و حتی مغایر با استاندارد 17020  اجازه تعیین شرکت بازرسی فنی به نهاد مجری  سرویس و نگهداری آسانسور داده شده طبق فصل دوم ماده 3 ردیف 3اصلاح مقررات و قوانین استاندارد مصوب سال 1371 مجلس شورای اسلامی باید ترویج استاندارد ملی برای  بازرسی ادواری آسانسور  شود.

 3-4 – راهکارهای اجرایی بازرسی ادواری آسانسور

تجربه نشان داده که ترویج فرهنگ انجام استاندارد به تنهایی برای اجرای یک استاندارد ملی چه به صورت اجباری و چه تشویقی کافی نیست، پس باید راهکارهایی برای اجرای استاندارد آسانسور به صورت ادواری پیدا کرد که خوشبختانه می‏توان بدون مهر و پلمپ کردن آسانسور با استفاده از تکنولوژی امروزی و سامانه مدیریت بازرسی آسانسور به راحتی بازرسی ادواری آسانسور را اجرایی کرد:

با توجه به اینکه فرآیند بازرسی فنی آسانسور از ابتدا در سامانه مدیریت بازرسی فنی آسانسور ثبت می‏گردد و شرکت‏های نصب و مونتاژ آسانسور با استفاده از رمز عبور می توانند ثبت نام بازرسی را انجام دهند، ساده ترین راه انجام اجرای بازرسی ادواری آسانسور این است:

در صورتی  که یک سال از صدور گواهی شرکت های نصب  و مونتاژ آسانسور بگذرد  تا زمانی که در خواست بازرسی ادواری برای آسانسور انجام نشود، از ارایه خدمات بازرسی فنی آسانسور برای آسانسور منصوبه جدیدش جلوگیری شود.

در صورتی تغییر شرکت تعمیر و نگهداری اولیه آسانسور ، تا زمان مشخص نشدن ارایه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری آسانسور طبق تبصره 4 ماده قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی  آسانسور پلمپ موقت شود تا پس از تعیین شرکت ارایه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری جدید ، علمیات بازرسی فنی مجدد انجام گیرد.

3-5- الزام وجود مسئول کنترل کیفیت در شرکت های نصب آسانسور جهت بازرسی ادواری

 همانطور که در فصل اول مقررات و قوانین سازمان ملی استاندارد  طبق تبصره  6 ماده9 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 2/12/1371 مجلس شورای اسلامی داشتن مسئول کنترل کیفیت در نهادهای تولیدی الزامی است و همچنین در فصل دوم قسمت 2-1  طبق استاندارد ملی 1-6303 پیوست ث هر گونه تغییر عمده و حوادث در آسانسور، باعث الزام  انجام بازرسی ادواری آسانسور می‏شود. در نتیجه باید پس از تغییر عمده و حوادث در آسانسور، اتفاق در قسمت مستند سازی واحد کنترل کیفیت شرکت نصب و تعمیر و نگهدار آسانسور ثبت شده و بلافاصله درخواست انجام بررسی و آزمون های دوره ای آسانسور از مراجع ذیصلاح (ادارات کل استاندارد استان محل نصب آسانسور)  انجام دهد.

امکان صدور گواهی ادواری استاندارد برای آسانسورهای استان تهران از فروردین ۱۳۹۸ توسط این شرکت فراهم گردید، طبق قانون جدید امکان صدور گواهی استاندارد برای شهر‌ها و استان‌های غیر تهران وجود ندارد

شرکت پیروز پرواز قادر است در کمترین زمان ممکن ظرف ۱۰ روز گواهی استاندارد ادواری آسانسور را اخذ نماید. لازم به ذکر است اخذ گواهی ادواری آسانسور با نازلترین قیمت و کوتاه‌ترین زمان ممکن یعنی کمتر از ۱۰ روز به همراه بیمه یکساله اعطا می‌گردد

رکورد اخذ گواهی در کمترین زمان نیز در دست این شرکت و در ۵ روز می‌باشد.

توجه: اعتبار گواهی استاندارد آسانسور یکسال از تاریخ صدور است و باید قبل از منقضی شدن آن، به شهرداری منطقه ارائه شود. همواره این مساله برای سازندگان ساختمان یا مالکانی که می‌خواهند پایان کار ساختمانشان را بگیرند وجود دارد که به این موضوع توجه نمی‌کنند و از نظر زمانبندی ( مانند نقل و انتقال سند در دفترخانه) دچار مساله می‌شوند

مراحل اخذ گواهی استاندارد آسانسور در پیروز پرواز

مرحله اول: پس از اخذ مدارک ثبت نامی از کارفرما مانند پروانه ساختمان، آسانسور شما در سامانه اداره استاندارد توسط شرکت مهندسی پیروز پرواز ثبت می‌گردد و پس از مشخص شدن شرکت بازرس و تشکیل پرونده فیزیکی و واریز هدینه‌ها در نوبت بازدید قرار می‌گیرد.

مرحله دوم: همزمان در این فاصله مدارک فنی و محاسباتی آسانسور توسط شرکت پیروز پرواز، تأمین و پرونده فیزیکی در شرکت بازرسی استاندارد تشکیل می‌شود.

مرحله سوم: بازرس اداره استاندارد برای بازدید از آسانسور مراجعه می‌نماید و آن را مورد بازرسی قرار می‌دهد. موارد عدم تطابق با استاندارد را به کارشناس فنی شرکت اعلام می‌نماید.

مرحله چهارم:‌ در این مرحله تمام موارد عدم تطابق توسط شرکت رفع می‌شود و برگه تطابق توسط بازرس استاندارد امضا می‌شود.

مرحله پنجم: در مرحله پایانی اقدامات اداری مانند تائید آدرس و پلاک ثبتی و… انجام می‌شود و بیمه نامه یکساله آسانسور همزمان با گواهی صادر می‌شود.

برای اخذ گواهی استاندارد آسانسور تنها کافی است با شماره ۲۲۲۰۶۰۶۶  – ۰۲۱ تماس بگیرید و بقیه مراحل را به ما بسپارید.

در صورتی که مایل به بازسازی آسانسور خود هستید حتما به صفحه  سر بزنید و مزایای تیم پیروز پرواز در این خصوص را مطالعه فرمایید. و یا جهت بدست آوردن لوکس‌ترین کابین‌های آسانسور به صفحه مراجعه فرمایید

گواهی استاندارد آسانسور چیست؟

کلیه آسانسورهای نصب شده در کشور بر اساس مصوبه شورای استاندارد از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ (بر مبنای تاریخ صدور پروانه ساختمان) تحت پوشش استاندارد ملی ایران و دستورالعمل‌های آن قرار دارند. این موضوع به کلیه شهرداری‌های ایران جهت لحاظ در صدور پروانه و پایان کار ابلاغ گردیده است.

انواع گواهی استاندارد

  1. گواهی بازرسی آسانسور برای آسانسورهای در حال ساخت
  2. گواهی بازرسی ادواری آسانسور برای آسانسورهای در حال بهره ­برداری

اعتبار هر دو نوع گواهی استاندارد یکسال از تاریخ صدور می‌باشد.

لازم بذکر است استاندارد ملی ایران مطابق با تغییرات و پیشرفت‌های صنعت ساختمان و صنعت آسانسور و لزوم بزوز رسانی استاندارد ویرایش می‌خورد. بنابراین گواهی استاندارد هر آسانسور بر اساس تاریخ صدور پروانه ساخت آن مشمول ویرایش استاندارد معتبر در همان تاریخ می‌باشد.

سوالات متداول در خصوص استاندارد آسانسور

همواره این سوال وجود دارد که آیا پس از گرفتن پایان کار ساختمان، یعنی زمانی که یک مرحله گواهی استاندارد برای آسانسور اخذ شده است ( گواهی پایان کار یا گواهی استاندارد آسانسور اولیه) باز هم نیاز به اخذ گواهی ادواری برای آسانسور وجود دارد یا خیر؟ همانطور که ذکر شده و می‌دانید، اعتبار گواهی‌های آسانسور (چه اولیه چه ادواری) یک سال است. از نظر قانون هر آسانسور می‌بایست همواره استاندارد باشد و مدرک اثبات آن اعتبار گواهی استاندارد آن است ولی به دلیل عدم وجود زیر ساخت از جمله وجود این تعداد بازرسی آسانسور که هر ساله حداقل یکبار تمام آسانسورهای کشور را مورد بازدید قرار دهند این قانون نصفه نیمه انجام میشود. این قانون نیز مثل خیلی از قوانین دیگر مثل آتش زیر خاکستر است و زمانی قابلیت سوزاندن آن مشخص می‌شود که آسانسور حادثه داده باشد و پای محکمه و قضاوت و قاضی به موضوع باز شود. آنگاه این مدارک هستند که می‌توانند از حادثه دیدگان و کسانی که از نظر قانون مسبب حادثه شناخته می‌شوند دفاع کنند. البته در ساختمان‌هایی که طرف قرارداد خدمات نگهداری و سرویس آسانسور یک شخصیت حقیقی باشد در این مورد مقصر و مسئول کامل جبران خسارت هیأت مدیره و مدیر آن ساختمان معرفی می‌شوند.

در سازه‌های دولتی بدلیل وجود واحدهای نظارتی معمولا هر ساله گواهی استاندارد آسانسور تمدید می‌شود یعنی پس از درخواست از شرکت بازرسی (به کمک شرکت‌های دارای پروانه طراحی و ساخت آسانسور) مورد بازبینی و رفع ایرادات انجام، و گواهی جدید با اعتبار یک ساله صادر می‌شود.

اما در ساختمان‌های خصوصی بدلیل عدم احساس نیاز و عدم ورود اجبار از طرف قانونگذار مورد غفلت قرار می‌گیرند و اتفاقا بیشترین مسائل نیز برای ساختمان‌های خصوصی اتفاق می‌افتد ولی اکثرا و معمولا سرپوش گذاشته می‌شوند و رسانه‌ای نمی‌شوند. در نتیجه آمار حوادث آنها مخفی می‌ماند.

سوال پر تکرار دوم این است آیا استاندارد ادواری آسانسورها مانند استاندارد اولیه سختگیرانه هست یا خیر؟

مدت 15 سال تجربه این شرکت در خصوص اخذ گواهی استاندارد آسانسور برای انواع آسانسورها و در دست داشتن رکورد سرعت اخذ گواهی در کوتاه‌ترین زمان و معقول‌ترین قیمت برای کارفرماها طی 5 سال متوالی تاکنون نشان داده است که شرکت های بازرسی متفاوت، حتی بازرسی های متفاوت در تشخیص ایرادات  هر آسانسور جهت‌گیری‌های مختلفی دارند. اما در کلیت محور بازرسی، ایمنی آسانسور است و کیفیت عملکرد کیفی آسانسور موضوع کمرنگ تری است. اما در حوزه ایمنی آسانسور، سلامت و عملکرد ترمز ایمنی، سلامت ظاهری سیم بکسل‌ها، عملکرد قفل و کنتاکت‌ها در درب های آسانسور و .. ، مسائل و فضاهایی که باید از جان و سلامت تکنیسین‌های سرویس‌کار محافظت کنند. سلامت مدارهای الکتریکی و…

تجهیزات محافظتی از سرنشینان آسانسور اصلی ترین و مهترین موضوعیت را در استاندارد ادواری آسانسورها دارند. البته هر آسانسور بنابر طراحی و نصب خودش ممکن است تفاوت‌هایی با آسانسورهای دیگر بطور جزئی داشته باشد.

مثلا ساختمانی که درب لولایی آسانسور در آن مصرف شده است نسبت به ساختمانی که درب اتوماتیک در آن استفاده شده است در جزئیات، مقداری باهم تفاوت دارند

بطور کل برای ساکنین ساختمان‌هایی که در مناطق گران‌تر هستند (مانند شمال تهران) حساسیت بیشتری به  موضوع استاندارد آسانسور وجود دارد و نسبت به سایر مناطق به نسبت هوشمندانه تر عمل کرده و می‌کنند.

مقصر حوادث آسانسور کیست؟

در بازرسی ایمنی عملکرد آسانسور حدود ۲۶۵ پارامتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. شرکت پیروز پرواز در راستای مسئولیت حرفه‌ای خود تاکید فراوان بر ایمن‌سازی و کیفی سازی  آسانسورهای کشور را دارد و بازرسی پیشگیرانه و آزمون عملگر‌های ایمنی آسانسورها را  به صورت کاملا تخصصی انجام می دهد.

هر ساختمانی برای پایان کار خود نیازمند به اخذ تاییدیه استاندارد آسانسور است. این تأییدیه تنها برای یک سال اعتبار دارد. در سال‌های بعد نیاز است که گواهی ادواری استاندارد آسانسور اخذ شود. مسئولیت هرگونه حادثه احتمالی در آسانسورهای فاقد تأییدیه ایمنی بعهده  هیات مدیره یا مدیر ساختمان خواهد بود. البته شرکت‌های آسانسورباید در اطلاع رسانی به آنها بروز، منظم و کوشا باشند.

بیمه، مسئولیت مدنی آسانسور شامل غرامت فوت و نقص عضو سرنشینان آسانسور را در صورتی که تأییدیه استاندارد اخذ شده باشد جبران می‌نماید.

مبنای بازرسی آسانسور جهت دریافت گواهی استاندارد آسانسور چیست؟ و متولی آن کیست؟

کلیات موضوع در مبحث ۱۵ مقررات ملی ساختمان و ضمائم آن و نیز در جزوه منتشره از موسسه استاندارد ملی- نصب آسانسور- شماره ۱-۶۳۰۳، منتشره از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، درج گردیده است. نظر به این که متولی استانداردسازی آسانسور، در قانون، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین گردیده، لذا این موسسه نیز وظایف خود را به شرکت­های تعیین صلاحیت شده در سطح کشور، واگذار نموده است. شرکت‌های مذکور پس از طی بازرسی‌ها و مراحل قانونی تشکیل پرونده، در صورت مطابقت با استانداردهای موجود، تاییدیه لازم را صادر می نمایند. از جمله وظایف شرکت‌های مذکور، تعیین صلاحیت فروشندگان و نصابان آسانسور از نظر فنی بوده و فروشندگان و نصابان اقدامات لازم را انجام دهند که از آن جمله، ارائه مدارک خواسته شده در واحد بازرسی این گونه شرکت‌ها و ارائه پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت صنایع و معادن می‌باشد.

پس ثبت­ نام آسانسور جهت دریافت گواهی بازرسی آسانسور توسط شرکت­های آسانسوری که دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور( شرکت‌های مجاز) هستند صورت می­گیرد.

نکته خیلی مهم: توجه داشته باشید در زمان ثبت نام آسانسور در سامانه استاندارد حتما تصویر آخرین تغییراتی که در پروانه ساختمان توسط شهرداری اعمال شده است را در اختیار شرکت آسانسور قرار دهید.

به گفته بیات، مدير كل استاندارد استان تهران در صورت عدم‌ انجام سرويس و نگهداري مستمر و بازرسي ادواري سالانه و دريافت گواهينامه ايمني، مسووليت مستقيم حوادث و سوانح احتمالي بر عهده مالكين و مديران ساختمان‌هاي داراي آسانسور است.

جهت اخذ گواهی ادواری آسانسور با ما تماس بگیرید.

نمونه‌ای از سرعت اخذ گواهی استاندارد آسانسور

اولین تصویر مربوط به تاریخ ثبت اطلاعات پروژه در سامانه استاندارد و درخواست بازرسی می‌باشد که در تاریخ ۹۷/۱۲/۲۲ انجام شده است.

تصویر دوم زیر مربوط به تأییدیه استاندارد (گواهینامه بازرسی) است که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ به کارفرما تحویل شده است.

استعلام استاندارد آسانسور |استعلام استاندارد آسانسور تهران

نکته حائز اهمیت  اینکه با توجه به تعطیلات نوروزی و ایام محدود کاری، گواهینامه استاندارد آسانسور ظرف ۵ الی ۶ روز کاری صادر شده است که حتی از وعده ۲۰ روزه ما گواهینامه سریعتر به کارفرما ارائه شده است، و تصویر زیر، تصویر گواهینامه دریافکلیه آسانسورهای دارای گواهینامه استاندارد می بایست به صورت سالیانه مورد بازرسی قرار گرفته و گواهینامه ایمنی و استاندارد ادواری اخذ گردد. همچنین در صورت تغییر در چهار قطعه ایمنی آسانسور (ترمز ایمنی، قفل، گاورنر، ضربه گیر) یا هرگونه حادثه در آسانسور نیز می بایست بازرسی ادواری صورت گیرد. این امر مهم بنا به دلایل زیر اهمیت و ضرورت دارند:

  • اطمینان از برخورداری از یک آسانسور ایمن و مطمئن
  • شناسنامه دار کردن سالانه آسانسور و قطعات آن در طول تعمیرات و تغییرات سالیانه
  • بازبینی و صحه گذاری ایمنی آسانسور و عملکرد صحیح و ایمن قطعات آن
  • بررسی سالیانه برای تطبیق مشخصات آسانسور با شرایط استاندارد
  • اطمینان از عدم تغییرات و تعمیرات غیراستاندارد در طول مدت یک ساله
  • پیشگیری از عواقب و حوادث ناشی از خرابی و استهلاک قطعات آسانسور در طول مدت استفاده و بهره برداری

لذا بر اساس موارد فوق الذکر بازرسی ادواری و تمدید گواهینامه استاندارد آسانسور به صورت سالیانه امری حیاتی و ضروری در بهره برداری آسانسور می باشد و هزینه بسیار ناچیز و سهولت اخذ گواهینامه ادواری آسانسور ما را بیش از پیش برای اقدام به این امر مهم و اطمینان بخش وا می دارد تا ضمن تامین و تضمین سلامتی و ایمنی استفاده کنندگان آسانسور، مسئولیت حقوقی و قانونی خود را به عنوان ساکن، بهره بردار، مدیر ساختمان، نماینده ساختمان یا مالک ساختمان ایفا نماییم.

در بازرسی های ادواری تاکید اصلی و اساسی بر ایمنی آسانسور بوده و وضعیت عملکرد قطعات موثر و دخیل در ایمنی آسانسور مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین کلیه اطلاعات آسانسور ثبت و تغییرات آن نسبت به سال های قبل و گواهینامه قبل مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد و تغییرات به وجود آمده صحه گذاری شده و در صورت عدم رعایت الزامات استانداردهای مربوطه، موارد مشاهده شده به عنوان عدم انطباق گزارش شده و پس از رفع موارد اعلامی و تکمیل مدارک مربوطه از جمله قرارداد سرویس و نگهداری یکساله و بیمه نامه یکساله آسانسور، گواهینامه ایمنی و استاندارد یکساله صادر می گردد.

درخواست بازرسی ادواری با مراجعه به و ثبت درخواست بازرسی ادواری با انتخاب یکی از شرکت های بازرسی شروع شده و با تخصیص یک شناسه ملی برای آسانسور () با ارائه اصل یا تصویر گواهینامه اولیه به شرکت بازرسی، فرآیند بازرسی عملیاتی شده و پس از مراحل رفع موارد عدم انطباق (مغایرت با چک لیست بازرسی ادواری) و تکمیل مدارک مربوطه گواهینامه یک ساله صادر می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه نمایید.

 

دکمه بازگشت به بالا